1. MojeteTárko.cz, dále jen server, je provozovaný soukromou osobou – Pavel Krieger, dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky terarijních zvířat a krmení (živý i usmrcený krmný hmyz, nebo hlodavci) soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen uživatelů. Zvířata lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jednoho druhu, stáří s vyjímkou pohlaví. V jednom inzerátu tedy můžete nabízet například samce, samici, nebo samce i samici agamy vousaté, která je dospělá.

Na serveru MojeTerárko.cz je zakázána inzerce:

Pokud se na serveru objeví “zakázaný” inzerát, bude bez upozornění odstaněn.

3. Veškeré služby Mojeterárko.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce MojeTerárko.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám inzerce MojeTerárko.cz.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit, musí tak učinit sám pomocí odkazu na konci příslušného inzerátu.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za zdravotní stav, původ, dodání, odebrání, nebo zaplacení zvířat a krmení.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb MojeTerárko.cz ani za způsob jakým služby MojeTerárko.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb MojeTerárko.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb MojeTerárko.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

12. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky inzerce a příslušné právní předpisy.

13. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami inzerce.

14. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

15. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb MojeTerárko.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby MojeTerárko.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

16. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

18. Inzerent má povinnost informovat o špatném zdravotním stavu (např. stará zranění) zvířete v podrobnostech inzerátu.

19. Inzerent nesmí v podrobnostech inzerátu nabízet i jiné druhy zvířat, nebo odkazovat na jinou internetovou stránku.